Czerwiec miesiącem czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

Serce Jezusa 8Miesiąc czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 
Msze św. połączone z nabożeństwem czerwcowym:
w kaplicy przy Heßstr.24w dni powszednie , o godz. 19.00
w kościele św. Moniki - we wtorki, czwartki i piątki o godz. 19.00.
 
Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza, początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. 
Główna zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). 
 
Zakonnica ta w drugiej połowie XVII stulecia doświadczyła kilku objawień Pana Jezusa, który wzywał ją do upowszechnienia w całym Kościele nabożeństwa ku czci swojego Serca. Jezus ukazywał się Jej z otwartą Raną i zapraszał do swego Serca. (Beatyfikacja Małgorzaty Marii Alacoque odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w 1920 r.).

Kult Serca Jezusowego przybierał najrozmaitsze formy. Samo zaś nabożeństwo czerwcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej połowie XIX w. za sprawą innej zakonnicy - Anieli de Sainte-Croix.
 
W Polsce nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach Wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostały zaaprobowane przez biskupa Lublina i polecone do odprawiania w jego diecezji. Następnie rozprzestrzeniły się na terenie całego kraju.
 
Serce Jezusa 6 copyNabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch podstawowych elementów: adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Historia powstania tej Litanii jest dosyć ciekawa. Gdy w XVIII w. w Marsylii wybuchła zaraza, jedna z zakonnic ułożyła ją, aby wybłagać ratunek dla miasta. Po pewnym czasie zaraza ustąpiła. Początkowo modlitwa ta składała się z 26 wezwań, później dodano do niej jeszcze 7, dzięki czemu Litania licząca 33 prośby upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi.
 
Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a także święto dla niektórych diecezji i zakonów był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 – a więc prawie w sto lat po wspomnianych objawieniach. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. 
 
11 czerwca 1899 r., Leon XIII dokonał poświęcenia całego rodzaju ludzkiego. Natomiast w setną rocznicę tego aktu Ojciec Święty Jan Paweł II potwierdził jego aktualność w naszych czasach.
 
Naród polski został trzykrotnie poświęcony Sercu Jezusowemu:
- po raz pierwszy dokonali tego biskupi polscy na Jasnej Górze 27 lipca 1920 r. Akt ten miał na celu uproszenie ratunku dla Polski, zagrożonej inwazją bolszewików.
- rok później, 3 czerwca, akt poświęcenia został ponowiony na Małym Rynku w Krakowie.
- inny charakter miało poświęcenie z 28 października 1951 r. w Polsce rządzonej przez komunistów. Dokonano go nie w czasie jednej ceremonii, lecz równocześnie we wszystkich kościołach w kraju. W orędziu biskupów, które poprzedziło akt poświęcenia, czytamy: „Przez poświęcenie narodu Sercu Jezusa chcemy złożyć hołd najgłębszej wdzięczności za wszystkie dobrodziejstwa, jakie otrzymaliśmy w ciągu tysiącletniej historii chrześcijańskiej, najściślej związanej z Chrystusem i Jego Kościołem...”