1970-1979

1970

Msza św. dla emigrantów w katedrze monachijskiej

02. doefnerMsza św. dla emigrantów w katedrze monachijskiej odprawiona została 24 maja 1970 r. pod przewodnictwem ks. kardynała Juliusza Döpfnera, ordynariusza Archidiecezji Monachium – Freising. Polacy odśpiewali pieśń „Serdeczna Matko”.

Kardynał Julius August Döpfner (ur. 1913) został ordynariuszem archidiecezji Monachium-Freising w roku 1961. Do końca życia kierował Konferencją Biskupów Niemieckich. Zmarł w 1976 r. i został pochowany w monachijskiej katedrze. Jego następcą na stolicy arcybiskupiej został Joseph Ratzinger, przyszły papież Benedykt XVI..

 

1971 r.

Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. Pawła Kajki 

02.kajkaJubileusz 40 – lecia kapłaństwa ks. proboszcza Pawła Kajki. Mszę św. w dniu 27 czerwca 1971 r. koncelebrował ks. infułat Edward Lubowiecki, ordynariusz Polskiej Diecezji w Niemczech.

 

 

 

 

 Uroczystości beatyfikacyjne o. Maksymiliana Kolbe w Rzymie

01. gajow. 71Parafianie z Polskiej Misji Katolickiej w Monachium wzięli udział 17 października 1971 r. w uroczystościach beatyfikacyjnych o. Maksymiliana Kolbe w Rzymie. Po południu, w kościele św. Stanisława odbyło się spotkanie z ks. kardynałem Stefanem Wyszyńskim Prymasem Polski i ks. kardynałem Karolem Wojtyłą, metropolitą krakowskim.

Na zdjęciu: Franciszek Gajowniczek (w środku) wśród Polaków z Monachium.

1972 r.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na terenie obozu Dachau

01. wojtyla 74Na terenie obozu koncentracyjnego w Dachau w dniu 20 sierpnia 1972 r. dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci zmarłych tam Polaków. W uroczystości wziął udział ks. kardynał Juliusz Döpfner, arcybiskup Monachium – Freising. Tablicę, ufundowaną przez księży, byłych więźniów obozu KZ Dachau, umieszczono na zewnętrznej ścianie kaplicy pod wezwaniem Śmiertelnego Lęku Chrystusa. Napis przypomina, że co trzeci z zamęczonych w Dachau więźniów był Polakiem a co drugi polski ksiądz przetrzymywany w obozie oddał tu życie.

 Uroczystość poświęcenia odnowionego pomnika Powstańców 1863

01. powstancyUroczystość poświęcenia odnowionego pomnika Powstańców 1863 r. odbyła się w dniu 26 listopada 1972 r.  Rozpoczęła ją Msza św. odprawiona w kościele św. Barbary pod przewodnictwem ks. infułata Edwarda Lubowieckiego, ordynariusza Polskiej Diecezji w Niemczech. Po południu na cmentarz Südfriedhof przybyli m.in. przedstawiciele: duchowieństwa, Polskiej Rozgłośni Radia Wolna Europa, Oddziałów Wartowniczych, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Zjednoczenia Uchodźców Polskich, Koła Armii Krajowej, Związku Inwalidów. Ze strony niemieckiej obecny był burmistrz miasta Monachium J. Zrenner. Przybyła bardzo licznie Polonia, w sumie ok. 1000 osób.

Powstańcy styczniowi w Bawarii

02. powstancyPo klęsce Powstania Styczniowego ok. 10 000 polskich powstańców zdołało uciec za granicę. Z tej liczby tylko kilkuset zatrzymało się między Łabą a Renem. Państwa niemieckie będące pod presją ambasad rosyjskich w Saksonii i Bawarii udzieliły prawa pobytu tylko nielicznym tułaczom. W Bawarii zamieszkali oni w Monachium, Augsburgu i Traunstein.

Na monachijskim cmentarzu Südfriedhof położonym przy Thalkirchnerstrasse znajduje się Pomnik Powstańców Styczniowych. Wykonany on jest z czarnego szwedzkiego granitu. Wyrytych jest na nim 36 nazwisk, chociaż grób kryje prochy tylko ośmiu powstańców. Pozostali zostali pochowani na innych cmentarzach. Dzisiaj nie ma żadnego śladu po ich grobach. Zmarli wywodzą się z różnych stron Korony, Litwy i Rusi.

Pomnik Powstańców Styczniowych ulegał w miarę upływu lat stopniowemu zniszczeniu. Napisy stawały się nieczytelne, kamień pomnika rozsypywał się. Powołany został Komitet Odbudowy Pomnika, na czele którego stanął ks. prałat Paweł Kajka, proboszcz Polskiej Parafii w Monachium. Sekretarzem i skarbnikiem wybrano pana Andrzeja Dalkowskiego. Polacy z całych Niemiec przysyłali ofiary, miasto Monachium ofiarowało kamień. Dzięki uporowi i i niestrudzonej postawie pana Andrzeja Dalkowskiego zrealizowano powzięte zamierzenie. Powstał pomnik będący wierną kopią pierwowzoru.

1973 r.

Procesja Bożego Ciała

Wierni z polskich parafii w Monachium i Ludwigsfeld wzięli udział 21 czerwca 1973 r. w miejskiej procesji Bożego Ciała, którą prowadził ks. kardynał Juliusz Döpfner, ordynariusz archidiecezji Monachium – Freising.

Pielgrzymka parafialna do Lourdes

01. lourdesLatem odbyła się pielgrzymka parafialna do Lourdes pod przewodnictwem ks. prałata Pawła Kajki, proboszcza Polskiej Parafii.

 

 

 

 

 

 

1974 r.

Wizyta ks. kardynała Karola Wojtyły w kościele św. Barbary

Wizyta ks. kardynała Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego w dniu 19 września 1974 r. w kościele św. Barbary, gdzie modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej i wpisał się do księgi pamiątkowej.

Wpis ks. kardynała Karola Wojtyły do księgi pamiątkowej:
02. wojtyla 7419 września 1974, odwiedziny w Monachium, koncelebra w Dachau. Poprzez ofiarę rodaków, wśród kapłanów, oraz tylu narodów, sięgamy do tej ofiary, w której Bóg pojednał świat i do tej Krwi, którą Chrystus nas odkupił. Z serdecznymi życzeniami dla Ks. Prałata Pawła Kajki i wszystkich rodaków w Niemczech .
+ Karol Kardynał Wojtyła

Na zdjęciu: kardynałowie Karol Wojtyła i Juliusz Döpfner z polskimi parafianami po Mszy św. w Dachau

1975 r.

Polsko-niemiecka Msza św. w Andechsie

01. andechsZ okazji 800 – lecia urodzin św. Jadwigi Śląskiej odprawiona została 8 czerwca 1975 r. w Andechsie uroczysta polsko-niemiecka Msza św. Głównymi celebransami byli: ks. kardynał Juliusz Döpfner, ordynariusz monachijski, ks. biskup Józef Stimpfle z Augsburga i ks. infułat Edward Lubowiecki, ordynariusz Polskiej Diecezji w Niemczech.

 

Reorganizacja polskiego duszpasterstwa w Niemczech

Po śmierci ks. infułata Edwarda Lubowieckiego zreorganizowano duszpasterstwo polskie w Niemczech. Samodzielna Polska Diecezja została zlikwidowana a na jej miejsce powołano Polską Misję Katolicką. Nominacja delegata (rektora) dla duszpasterstwa polskiego należy odtąd do Konferencji Biskupów Niemiec. Polskie Parafie otrzymały status „missio cum cura animarum” lub „ missio sine cura animarum”. Duszpasterstwo polskie poddano jurysdykcji niemieckich biskupów.

1976 r.

Ks. Stefan Leciejewski rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

Dekretem Prymasa Polski rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech Zachodnich został 20 lutego 1976 r. ks. Stefan Leciejewski, dotychczasowy dziekan dekanatu bawarskiego. Jego nominacja została uzgodniona z ks. Juliuszem kardynałem Döpfnerem, przewodniczącym Konferencji Biskupów Niemieckich, który dekretem z dnia 21 maja 1976 r. mianował ks. Leciejewskiego delegatem duszpasterstwa Polaków w RFN, ale bez przekazania mu odpowiednich uprawnień jurysdykcyjnych.

Przeniesienie Centrali Duszpastertwa Polskiego w Niemczech

Przeniesienie Centrali Duszpasterstwa z Frankfurtu n/Menem do Freising koło Monachium. Sekretarzem Generalnym Misji został ks. prałat Ignacy Siwiec.

Nowe dekanaty

W 1976 r., w ramach reorganizacji dotychczasowych struktur PMK w Niemczech, dokonano nowego podziału na 4 dekanaty. W Dekanacie Południowym znalazły się polskie parafie z następujących miast: Monachium, Amberg, Ingolstadt, Landshut, Ludwigsfeld, Neu Ulm i Norymberga.

1977 r.

Pierwsze spotkanie Polaków z kardynałem Józefem Ratzingerem  

01. ratzingerPierwsze spotkanie Polaków z nowym ordynariuszem Archidiecezji Monachium-Freising kardynałem Józefem Ratzingerem odbyło się 9 października 1977 r. podczas Mszy św. sprawowanej dla obcokrajowców w katedrze monachijskiej. Przedstawiciele polskiej parafii czytali dwa wezwania w modlitwie wiernych.

Josef Ratzinger w dniu 25 marca 1977 r. ustanowiony został przez papieża Pawła VI arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Sakrę biskupią przyjął 28 maja 1977 r. z rąk biskupa Würzburga Josefa Stangla. Za swoją biskupią dewizę przyjął Cooperatores Veritatis, co oznacza "współpracownicy prawdy"(3J, 8). Na konsystorzu 27 czerwca 1977 r. kreowany został kardynałem. 25 listopada 1981 r. otrzymał nominację z rąk Jana Pawła II na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Od początku 1982 r. przebywa w Rzymie.

 

1978 r.

O. Jerzy Galiński CSsR nowym proboszczem 

Po ustępującym z powodów zdrowotnych ks. prałacie Pawle Kajce obowiązki proboszcza Polskiej Parafii w dniu 1 kwietnia 1978 r. przejął o. Jerzy Galiński CSsR ze Zgromadzenia Ojców Redemptorystów.

O. Jerzy Galiński CSsR

01. galinskiUrodził się 25 stycznia 1935 r. w Gdyni. W wieku 16 lat wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów w Tuchowie. Na kapłana został wyświęcony w 1960 r. Studiował nauki społeczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po przybyciu do Niemiec objął w 1972 r. prowadzenie Polskiej Parafii w Landshucie, a w 1978 r. został proboszczem PMK Monachium, a od 1989 PMK Monachium I. W 1991 r. przeszedł do duszpasterstwa niemieckiego i w grudniu tego roku objął prowadzenie parafii w Marktschellenberg.

 

Polscy biskupi w Dachau

W ramach wizyty polskich biskupów w Niemczech, biskupi – ks. kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, ks. kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski, ks. bp Jerzy Stroba, ordynariusz szczecińsko – kamieński i ks. biskup Władysław Rubin, Delegat Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji – przebywali w Dachau i Monachium. 23 września 1978 r. odprawiona została Msza św. w kaplicy na terenie obozu Dachau, w której wzięli udział wierni z Polskiej Parafii.

Dekret ks. kardynała Józefa Ratzingera

Dekretem ks. kardynała Józefa Ratzingera, ordynariusza archidiecezji Monachium-Freising z dnia 1 grudnia 1978 r. polska parafia w Monachium stanowi samodzielną placówkę duszpasterską „Missio cum cura animarum” a kierownik Misji („Leiter der Polnischen Katholischen Mission München”) ma uprawnienia proboszcza.

 

Gazetka “Spotkania Monachijskich Parafian”

01. spotkaniaW latach 1978 – 1986 wydawany był dwumiesięcznik Spotkania Monachijskich Parafian.

W skład redakcji wchodzili: o. Jerzy Galiński (1978-1981), s. mgr Urszula Dziurzyńska SJK, s. mgr Natalia Kansy SJK, mgr Magda Elsholz, Elwira i Wiesław Fusaro, mgr Zdzisław Kostik, Krystyna Schneider.

 

 

 

 

1979 r.

Przeniesienie polskiej Mszy św. do kościoła św. Jerzego

01. jerzy1 pazdziernika 1979 r. Decyzja ks. kardynała Józefa Ratzingera, ordynariusza archidiecezji Monachium-Freising o przeniesieniu polskiej Mszy św. do kościoła św. Jerzego w dzielnicy Bogenhausen.

Rokokowy kościół. św. Jerzego (St. Georg) w dzielnicy Bogenhausen (Bogenhauser Kirchplatz) położony jest na wysokim brzegu rzeki Izary. Przez wieki, do wybudowania w 1934 r. kościoła parafialnego Heilig Blut, był najważniejszym wiejskim kościołem w tym rejonie obecnego miasta Monachium. Fragmenty dolnego poziomu wieży kościoła są w stylu późno romańskim. Kościół otacza stary cmentarz, na którym pochowani zostali znani przedstawiciele świata artystycznego.

 

 Pierwsza polska Msza św. w kościele św. Jerzego  

02- jerzyPierwsza polska Msza św. została odprawiona w kościele św. Jerzego w dniu 7 października 1979 r. Msze św. w języku polskim odprawiane były w tym kościele do połowy listopada 1985 r.

Wnętrze kościoła św. Jerzego zostało przebudowane w stylu rokoko w XVIII w. Całkowite prace zakończono w 1777 r. W ołtarzu głównym znajduje się figura św. Jerzego zabijającego smoka. W lewym ołtarzu bocznym znajduje się obraz Matki Bożej z ok. 1628 r

Misje Nawiedzenia 

Misje Nawiedzenia przed peregrynacją kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odbywały się w dniach: 21-26 października 1979 r. Nabożeństwa odbywały się w kościele św. Jerzego i św. Barbary. Misje prowadzili redemptoryści: o. Jan Byczkowski i o. Waldemar Michalski.

Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się w dniach 27-28 października 1979 r. Uroczystości w kościele św. Jerzego celebrował ks. prałat Stefan Leciejewski, Rektor PMK w Niemczech.